Privacybeleid Agency BlueMood

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Agency BlueMood mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Agency BlueMood de plicht om haar klanten en agenten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Agency BlueMood worden verwerkt;

• te melden wie de gegevens kunnen inzien;

• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Agency BlueMood vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Agency BlueMood in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Agency BlueMood expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Agency BlueMood gebruikt en het doel van het gebruik

Agency BlueMood verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant of agent wordt of bent van Agency BlueMood. Agency BlueMood verzamelt van klanten de naam, het adres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast verzamelt Agency BlueMood van agenten de naam, telefoonnummer, woonplaats (en land) en het e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten en agenten met Agency BlueMood sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

• onze dienstverlening te kunnen leveren;

• klanten, agenten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Agency BlueMood verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de BlueMood-organisatie, tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Agency BlueMood met jou heeft gesloten;

• je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• Agency BlueMood verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/ zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

• jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Agency BlueMood worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Agency BlueMood beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Agency BlueMood om in te loggen in het digitale systeem.

• de personen werkzaam voor Agency BlueMood hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Agency BlueMood verstrekte persoonsgegevens;

• Agency BlueMood heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Agency BlueMood bewaart de gegevens van agenten zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering met inachtneming van een redelijke termijn. Agency BlueMood hanteert met betrekking tot de gegevens van klanten een termijn van twee jaar na de laatste factuur of verleende dienst, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Agency BlueMood zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;

• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;

• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;

• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij info@bluemood.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Agency BlueMood.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Agency BlueMood opnemen en probeert Agency BlueMood er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Agency BlueMood ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op www.bluemood.nl.

Privacyreglement Agency BlueMood versie november 2018

Copyright 2018 – BlueMood – All rights reserved.